Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) a Sportanalitika Betéti Társaság (székhely: 7700 Mohács, Dózsa György utca 8. 1. em. 6., cégjegyzékszám: 02-06-074979, adószám: 28748205-1-02, képviseli: Misovics Bernadette ügyvezető önállóan, képviselő elérhetősége:  adatvedelem@sportanalitika.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) honlapján, azaz a https://klub.sportanalitika.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) és a „Sportanalitika – Gyakorlati sporttudomány közérthetően” elnevezésű Zárt Facebook csoportjában (a továbbiakban: „Zárt Facebook csoport”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

Jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint székhelyén is. A jelen Adatkezelési tájékoztató 2020. október 26. napjától hatályos.

Az Adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseiben foglaltakkal. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

1.       Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató szerint a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások érvényesülését garantálja.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során a GDPR, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései, illetve az egyéb és vonatkozó törvényi előírások rendelkezései szerint és azok betartása mellett jár el.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 • Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben kezeli. („célhoz kötöttség”, „adattakarékosság”);
 • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak az adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik („korlátozott tárolhatóság”);
 • Tekintettel arra, hogy pontosnak és naprakésznek kell lenniük, így az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat – amennyiben azok pontatlanságáról hitelt érdemlő információval rendelkezik – haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • A személyes adatok kezelését az Adatkezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.      Az adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

3.      Az Adatkezelő Honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az Adatkezelő, annak érdekében, hogy elősegítse a sporttudományi szakemberek tudományos munkáját és támogassa a Honlap látogatóinak és az előfizetőknek szakmai fejlődését, lehetőséget biztosít a szolgáltatásai, tevékenységei iránt érdeklődők számára, hogy elmélyítsék sporttudományi szakmai ismereteiket, megalapozott tudásra tegyenek szert a legújabb sporttudományi eredmények feltárása által, klubtagsági szolgáltatásának igénybevételével, illetve képzésein történő részvétellel is.

3.1              Klubtagsági előfizetői szolgáltatással kapcsolatos adatkezelések

A Klubtagsági előfizetői szolgáltatásra előfizetők hozzáférést kapnak díjfizetés ellenében az Adatkezelő által közzétett sporttudománnyal kapcsolatos szakmai tudástárhoz, videó- és ismeretterjesztő anyagokhoz, gyakorlati tippekhez, illetve részt vehetnek a Zárt Facebook csoportban, kedvezményesen jelentkezhetnek az Adatkezelő képzéseire és összefoglaló blogcikkeket is olvashatnak (a továbbiakban: „Klubtagsági előfizetői szolgáltatás”). Az előfizetéssel kapcsolatos további tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el: (…)

3.1.1           Klubtagsági előfizetéssel összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő klubtagsági előfizetői szolgáltatásának igénybevétele, az előfizetéssel kapcsolatos adatok kezelése, számlázás.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozó neve, e-mail cím, számlázási cím, megjegyzésben megadott egyéb adatok, banki átutalás esetén bankszámlaszám, közleményben megadott egyéb adat, a tranzakció összege.

Érintettek köre:

Adatkezelő Klubtagsági előfizetői szolgáltatását igénybe vevő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintettre vonatkozó adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, valamint a számviteli bizonylatok kiállítása során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) 167. §-a, valamint 159. § (1) bekezdésére tekintettel GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje:

Az Sztv. 169. § bekezdésének megfelelően 8+1 év.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az érintett nem tudja igénybe venni az előfizetői szolgáltatást.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő, valamint Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak a tájékoztató elfogadásakor hatályos jegyzéke jelen tájékoztató 6. pontját képezi.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.1.2          Klubtagsági előfizetői fiókkal kapcsolatos adatkezelés

A Klubtagsági előfizetői szolgáltatás igénybevételével Klubtagsági előfizetői fiók jön létre. A Klubtagsági előfizetői fiókba a „Bejelentkezés” menüponton keresztül a „Bejelentkezés” gomb megnyomásával tud a Klubtag belépni email címe és jelszava segítségével. A Klubtagsági előfizetői fiókkal kapcsolatos részletesebb információk az Adatkezelő hatályos ÁSZF-jében érhetők el az alábbi linken: (…)

Adatkezelés célja:

Klubtagsági előfizetői fiókkal kapcsolatos adatok kezelése, tárolása.

Kezelt adatok köre:

Klubtagsági előfizetői fiókkal kapcsolatos adatok, mint az érintett neve, e-mail címe, jelszava, megjelenítendő neve (felhasználói név) számlázási és szállítási címe, korábbi megrendeléseinek adatai (mikor és milyen összegben rendelt az érintett),

Érintettek köre:

Adatkezelő Klubtagsági előfizetői szolgáltatására előfizető személyek.

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja létrehozni előfizetői fiókját.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő, valamint Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak a tájékoztató elfogadásakor hatályos jegyzéke jelen tájékoztató 6. pontját képezi.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.1.3          Zárt Facebook csoporttal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon „Sportanalitika – Gyakorlati sporttudomány közérthetően” néven Zárt Facebook csoporttal rendelkezik, mely Zárt Facebook csoporthoz a Klubtagsági előfizetői szolgáltatást igénybe vevők jogosultak csatlakozni.

Az Adatkezelő a Facebook felhasználási feltételeinek módosítása miatt az EU-ban és EGT-ben élő Facebook csoporttal rendelkezők (adminok) közös Adatkezelői státuszba kerültek a Facebookkal.

Az adatvédelmi előírások betartása miatt az elsődleges felelősség továbbra is a Facebook-é, de a Facebook csoporttal rendelkezőknek, így az Adatkezelőnek a névjegy szekcióban meg kell adniuk az Adatkezelő nevét, vagyis az Adatkezelő adatait, akinek a céljait (pl. üzleti) támogatja a csoport, valamint meg kell adniuk a kapcsolati adatokat, továbbá az adatvédelemmel foglalkozó személy elérhetőségét. Ezeket a névjegy szekcióban, a csoport adatainak szerkesztése részben lehet megadni.

A felhasználói kérések továbbítására jelenleg a Facebook oldalakkal rendelkezők tekintetében áll rendelkezésre űrlap, míg a Facebook csoporttal rendelkezők kapcsán, várhatóan a Facebook újításai során kerül kialakításra ilyen űrlap. Amennyiben rendelkezésre fog állni ezen űrlap, az Adatkezelő ennek használatával tudja majd továbbítani a felhasználók adataikkal kapcsolatos kéréseit a Facebook felé.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő Zárt Facebook csoportjához történő csatlakozás lehetővé tétele és a Zárt Facebook csoporton keresztül történő kapcsolatfelvétel biztosítása, tájékoztatás nyújtása.

Kezelt adatok köre:

A leendő Zárt Facebook csoport tagjának a neve és email címe.

Érintettek köre:

Adatkezelő Klubtagsági előfizetői szolgáltatására előfizető személyek.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

Adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud csatlakozni a Zárt Facebook csoporthoz.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak a tájékoztató elfogadásakor hatályos jegyzéke jelen tájékoztató 6. pontját képezi.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás a Facebook Ireland Ltd. számára történik.

3.2              Képzésre történő jelentkezéshez és képzésen történő részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő különböző oktatásokat, rövid szakmai képzéseket (workshopokat) tart azon személyek számára, akik a sporttudományi szakma legújabb eredményei iránt érdeklődnek, vagy éppen fejleszteni kívánják szakmai ismereteiket, esetleg gyakorlati tudásukat kívánják elmélyíteni.

Adatkezelés célja:

Képzésre történő jelentkezéssel, illetve a képzésen való részvétellel összefüggő adatok kezelése, számlák kezelése és könyvelése.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, természetes személy esetén lakcíme, jogi személy esetén: székhelye, cégjegyzékszáma és adószáma, érintett e-mail címe, érintett által megadott egyéb személyes adat, bankszámlaszám, közleményben megadott esetleges személyes adat, számlázási cím, a tranzakció összege.

Érintettek köre:

Adatkezelő képzéssel kapcsolatos szolgáltatásait igénybe vevő személyek.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintettre vonatkozó adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, valamint a számviteli bizonylatok kiállítása során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) 167. §-ra, valamint 159. § (1) bekezdésére tekintettel GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje:

Az Sztv. 169. § bekezdésének megfelelően 8+1 év.

Adatkezelés módja:

Elektronikusan

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni az érintett képzésre való jelentkezési igényét.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő, valamint Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak a tájékoztató elfogadásakor hatályos jegyzéke jelen tájékoztató 6. pontját képezi.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.3              Kapcsolat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogató érdeklődők, előfizetők és képzésre jelentkezők kapcsolatba lépjenek az Adatkezelővel a mindenkor hatályos ÁSZF-jében meghatározott elérhetőségein, illetve adott esetben a Honlapon megadott elérhetőségein, vagy a Honlapon keresztül.

Adatkezelés célja:

Az érdeklődőkkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, megküldött üzenet tartalma, továbbá a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.

Érintettek köre:

Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelés módja:

Elektronikus

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak a tájékoztató elfogadásakor hatályos jegyzéke jelen tájékoztató 6. pontját képezi.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3.4              Hírlevél

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a hírlevélre feliratkozók rendszeres időközönként különböző többletinformációkhoz jussanak szolgáltatásaival, képzéseivel, blogcikkekkel, illetve a sporttudományi szakma újításaival összefüggésben a részükre megküldött hírlevelek útján. A hírlevélre való feliratkozásról az előfizetéskor nyilatkozhat az érdeklődő.

Adatkezelés célja:

A hírlevélre feliratkozók hatékony informálása, részükre történő ismeretterjesztés

Kezelt adatok köre:

A hírlevélre feliratkozó neve, e-mail címe

Érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozó személyek

Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonásáig

Adatkezelés módja:

Elektronikus

Adat forrása:

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában hírlevelet küldeni a részére.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő esetleges adatfeldolgozói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak a tájékoztató elfogadásakor hatályos jegyzéke jelen tájékoztató 6. pontját képezi.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

3.5              Cookie-k

 

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik.

Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

Az Adatkezelő cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatása az Adatkezelő Cookie tájékoztatójában található, amely az alábbi linkre kattintva elérhető: (…)

 

4.      Panaszkezelés

Az Adatkezelő fogyasztónak minősülő ügyfeleit megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: „Fgytv.”) meghatározott panasztételi jog. Az Fgytv. alapján a fogyasztó (érintett) jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz az info@sportanalitika.hu e-mail címen, valamint székhelyünkre megküldött levélben, írásban is. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat az Adatkezelő az Fgytv.-ben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben a Fgytv. 2. § a) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: „Fogyasztónak minősülő vállalkozás”) panasza lenne, úgy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a Fogyasztónak minősülő vállalkozások eljárást kezdeményezhetnek a székhelyük szerint illetékes békéltető testületnél, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhatnak, valamint a Fogyasztónak minősülő vállalkozások jogosultak a fogyasztói jogvitából származó követelések bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

Adatkezelés célja

Ügyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgytv. 17/A.§ (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok, illetve Fogyasztónak minősülő vállalkozás esetén a jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok.

Érintettek köre:

Panaszt tevő személy és Fogyasztónak Minősülő Vállalkozás esetén a képviselője.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Fgytv.-ben foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok, illetve esetleges polgári jogi igény érvényesítése esetén, a kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.

Adatkezelés módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok kivizsgálása. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Az Adatkezelő és esetleges jogi képviselői ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

5.      A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja

A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre

A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem

Érintettek köre

GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje

A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Szükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

Adatkezelő.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

6.      Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléseivel összefüggésben:

 • UAB “MailerLite” (székhely: Vilnius, Mindaugo g. 1A-57, Litvánia, nyilvántartási szám: 302942057, hírlevélküldés céljából)
 • Schuth Gábor E.V. (székhely: 7700 Mohács, Dózsa György utca 8. 1. em. 6. ajtó, nyilvántartási szám: 37978283, adószám: 66712444-1-22, adminisztratív feladatok ellátása céljából)
 • Pap Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2151 Fót, Sikátorpuszta telep 6., nyilvántartási szám: 52375000, marketing tevékenység céljából)
 • Mózes Gergely Tamás egyéni vállalkozó (székhely: 2151 Fót, Apponyi Franciska Utca 19. 3 ép., nyilvántartási szám: 53439493 , marketing tevékenység céljából)
 • EZIT Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-968191, képviseli: Adolf Szilveszter ügyvezető önállóan, tárhely szolgáltatás)
 • hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető önállóan, Számlázz.hu, számlázó program üzemeltetője)
 • Matuz József Pálné egyéni vállalkozó (székhely: 7700 Mohács, Szabadság utca 17. 2/16, nyilvántartási szám: 11461290, könyvelési tevékenység céljából)

7.      Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az adatvedelem@sportanalitika.hu e-mail címen vagy írásban, az Adatkezelő székhelyére megküldött levélben írásbeli kérelme alapján; élhet a tiltakozás jogával, hozzájárulásának visszavonásának jogával, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával élni.

Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

 1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

 1. a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.

Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:

 • az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős.

Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is.

Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról.

Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos – megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt – kérelem esetén. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.

Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

 1. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Tiltakozás joga

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok korlátozásra kerülnek.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adatainak kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

               VAGY

 1. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

 1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

8.      Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: adatvedelem@sportanalitika.hu vagy a Honlapon megjelölt más elérhetőségeken.

Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefonszám: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.